سیاست حفظ حریم خصوصی

وقتی بازدیدکننده داشته است کسی از وب سایت XeConvert.com، ما اطلاعات ورود به سیستم اینترنت و جزئیات بازدید کننده جمع آوری شده است.
ما این کار را برای پیدا کردن آمار مانند تعداد بازدید کنندگان به اطمینان حاصل شود که ما می توانیم بهترین و مسطح تجربه برای بازدید کنندگان خود ارائه می کنند است.
ما این اطلاعات را در راه است که هویت از بازدید کنندگان را شناسایی نمی کند جمع آوری شده است.
ما هیچ تلاشی برای پیدا کردن هویت کسانی که از دیدن از وب سایت ما را ندارد.
از

پست الکترونیک: contact@xeconvert.com

مبدل ارز
USD